JUDr. MIROSLAV PAVELKA


skončil Právnickú fakultu UK v Bratislave v roku 1993. V rokoch 1993-1999 pracoval v realitnej spoločnosti Investičnej a rozvojovej banky. V ďalšom období pôsobil ako komerčný právnik, neskôr ako advokát.

Má rozsiahle skúsenosti v obchodnom práve, práve obchodných spoločností, bankovom a finančnom práve, práve cenných papierov, občianskom práve, ústavnom práve, v oblasti vymáhania pohľadávok, v práve týkajúcom sa nehnuteľností, v práve duševného vlastníctva, ako aj v oblasti trestného práva. Počas svojho pôsobenia sa zúčastňoval aj na príprave návrhu zákona.